Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk dla mieszkańców o dodatku węglowym - rusza nabór wniosków

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk dla mieszkańców o dodatku węglowym

Informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk w punkcie obsługi interesantów, plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk, od dnia 17 sierpnia 2022 r. (środa).

UWAGA! Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie sposobu ogrzewania do CEEB poprzez deklarację źródeł ciepła.
Druki wniosków będą dostępne od dnia dzisiejszego na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutomiersku, Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

Zgodnie z treścią ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r., wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. Jak podkreślono, weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.

We wniosku trzeba będzie też wskazać miejsce zamieszkania, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. We wniosku trzeba będzie też zawrzeć informację o źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

 

Dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:

elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk w punkcie obsługi interesantów pl. Jana Pawła II nr 11 w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30 – 14:30.
Informujemy, że na terenie Gminy Lutomiersk obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizować będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku, pl. Jana Pawła II nr 12. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 6775011 wew. 139, 212, 218.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia oraz po otrzymaniu przez Gminę środków finansowych od Wojewody Łódzkiego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.