Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bechcicach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w Bechcicach”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą:

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł (netto).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik zamówień CPV:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania robót budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Bechcicach”, w obrębie działki nr ewid. 36, obręb: 4-Bechcice.

2. Wykonywane roboty budowlano-instalacyjne wymagają nadzoru Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

3. Roboty prowadzone będą pod ścisłym nadzorem archeologicznym zgodnie z pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych nr WUOZ-ZA.5161.514.2023.ED z dnia 23.05.2023r., wydanym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazany jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, tj. dokumentacji projektowo-kosztorysowej (część opisowa, rysunkowa i kosztorysowa/przedmiarowa). Wykonawca, zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem założenia budowlanego, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy.

IV. Okres realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 13.10.2023 r.

V. Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

 • wykonywania robót budowlanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie Prawo budowlane,
 • bieżącej inwentaryzacja geodezyjnej obiektów i wykonanych robót ulegających zakryciu,
 • przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej przy odbiorze końcowym (dokumenty materiałów, protokoły prób i sprawdzeń),
 • sporządzenia i przedstawienia dokumentacji niezbędnej do czynności odbiorowych wykonywanych przez uprawnione organy,
 • udziału Kierownika budowy w ewentualnych kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy w celu wydania decyzji na użytkowanie wybudowanego obiektu,
 • przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgodność z normami (atesty, deklaracje zgodności) stosowanych materiałów - przed ich wbudowaniem,
 • bieżącej konsultacji z Zamawiającym dotyczące wykonania i etapów robót, wyjaśnianie spraw związanych z procesem budowlanym.

2. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie.

3. Zakres obowiązków leżących po stronie Wykonawcy zawarty został w istotnych postanowieniach umownych (wzór umowy), stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia Kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

5. Wykonawca do realizacji zamówienia użyje materiałów fabrycznie nowych, w najwyższym standardzie (gatunek I) odpowiadających co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadających certyfikat zgodności i oznakowanie „CE" lub „B".

6. Właściwe dokumenty materiałowe Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w komplecie po wykonaniu zamówienia oraz przed wbudowaniem do akceptacji inspektorowi nadzoru.

7. Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia.

8. Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Również w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na placu budowy i wokół niego w ramach wykonywanych prac.

9. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie.

10. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały.

11. Zaleca się, aby Wykonawcy w celu sprawdzenia terenowych - faktycznych uwarunkowań mających wpływ na rzetelną kalkulację ceny, przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. Wizji dokonuje Wykonawca na swój koszt bez konieczności uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Roboty będą prowadzone od dnia przekazania terenu budowy do dnia 13.10.2023r.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie realizowanej inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w czasie niezbędnym na przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem oraz powinna być spięta lub zszyta. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 6. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
 9. Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.
 10. Składając ofertę należy oznaczyć ją zapisem: „Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w Bechcicach”.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. dysponują pracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji usługi,

posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót jak w niniejszym zamówieniu, tzn. udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali (prawidłowo wykonali i ukończyli) minimum 2 roboty polegające na robotach instalacyjnych polegającej na budowie oświetlenia ulicznego, przy czym wartość każdej z tych robót była nie mniejsza niż 20.000 zł. (brutto) – potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, a w przypadku złożenia jej w formie elektronicznej - następnie zeskanowana w rozdzielczości umożliwiającej jej odczytanie i wydruk. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny i podpisany.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 6. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

X. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk przy Pl. Jana Pawła II 11 lub w formie elektronicznej na adres email ug@lutomiersk.pl lub faxem nr 43 6775094, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023r. do godziny 15:30.
 2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info

XI. Kryterium wyboru oferty

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena.
 2. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu. Cena oferty – 100%.
 3. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny i przyznaniem punktów w następujących przypadkach:
 • Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 • Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje,
 • Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.
 1. Dodatkowo Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu zaproponowanej rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności, gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
 4. Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.
 6. Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

XII. Dodatkowe informacje

 1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 2. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji terenu objętego zamówieniem.
 3. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Krzysztof Paczkowski

Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk

43 6775011 w. 116

kpaczkowski@lutomiersk.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Załącznik nr 3. Projekt umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie (wykaz robót)