Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

 • Kontakt

  Urząd Gminy Lutomiersk
  Pl .Jana Pawła II nr 11
  95-083 Lutomiersk


  tel: (43) 677 50 11
  fax: (43) 677 50 94
  email: ug@lutomiersk.pl *

  * Uwaga!!! Ze względu na filtry antyspamowe przyjmowane są tylko wiadomości z poprawnie wypełnionym adresem e-mail Urzędu Gminy jako odbiorcy (pole To:  w nagłówku wiadomości).

  URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE DO ODWOŁANIA W GODZINACH:


  Poniedziałek - 7:30 - 16:30
  Wtorek -  7:30 - 15:30
  Środa  -  7:30 - 15:30
  Czwartek- 7:30 - 15:30
  Piątek - 7:30 - 14:30
   

  Epuap URZĄDU GMINY LUTOMIERSK (24i1qj4la4)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk

Rząd RP systematycznie nowelizuje ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nakazuje samorządom zawarte w niej przepisy wprowadzać w życie, co powoduje ciągły wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w całym kraju. Rosnące ceny za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów bulwersują każdego z nas. Ostatnia nowelizacja z 2019 r. zmieniła sposób rozliczenia Gmin z Firmami wywożącymi odpady. Na terenie naszej Gminy od 1 lipca 2020 r. wysokość miesięcznej faktury za odebrane odpady komunalne wynika z ilości ton odebranych odpadów komunalnych i niestety wysokiej ceny za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów.  Cena wywozu odpadów komunalnych wynosi obecnie:1140,48 zł za każdą tonę, a ustalona została w wyniku przetargu, w którym ofertę złożyła tylko jedna Firma: JANTAR 8 Sp. z o.o.  ze Rzgowa.

W okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Gmina Lutomiersk płaciła miesięczne faktury w wysokości 202 131,00 złotych, natomiast faktura za lipiec 2020 r. wystawiona została na kwotę 365 980,03 zł, a wysokość faktury za sierpień jest równa: 339 840,23 zł.

            Na początku sierpnia dokonano analizy i porównania ilości wytworzonych odpadów wg frakcji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Z analizy wynika, że w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych, a przede wszystkim odpadów zmieszanych i odpadów BIO. Ostatnio od mieszkańców naszej Gminy odbieramy około 300 ton odpadów komunalnych miesięcznie. Nie jesteśmy w stanie ze środków wpłaconych przez mieszkańców opłacać tak wysokich faktur wystawianych przez firmę Jantar 8 Sp. z o.o. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania. Rada Gminy Lutomiersk zmuszona była podjąć decyzję o zwiększeniu stawki za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych będą obowiązywały od dnia
1 października 2020 r. i będą kształtowały się następująco:

 - 31,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 - 62,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

 - 26,00 zł od osoby – po zwolnieniu z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwalono wysokość zwolnienia w kwocie: 5,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, na której będą kompostowane odpady.

 Jednocześnie przypominamy wszystkim Mieszkańcom Gminy Lutomiersk, iż  zgodnie z nowelizacją ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2020 poz. 1439), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

            Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika.

Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z apelem – dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów. Prawidłowa segregacja odpadów i ograniczenie ich wytwarzania ma ogromny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez Gminę. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz znacząco zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, co bezpośrednio przekłada się na wysokość stawek „opłaty śmieciowej”.

 Zachęcamy wszystkich do kompostowania bioodpadów, przede wszystkim trawy i liści. Nie ustalono konkretnych wymagań do wyglądu kompostownika, może on być wykonany z desek lub płyt betonowych, a może to być tylko pryzma do kompostowania. Dzięki takim działaniom nastąpi zmniejszenie ogólnej masy wytwarzanych śmieci, które spowoduje niższe koszty systemu gospodarowania odpadami ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich), jednocześnie działania te poprawią wskaźnik poziomu recyklingu odpadów.