Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12 (znak sprawy: RIiR.271.15.2022)

UWAGA!
w dolnej części strony, w załączonych plikach, znajdują się wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego

Informacja o zabezpiecz środkach finansowych znajduje się na dole strony w załączonym pliku pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY W ZAŁĄCZONYM PLIKU PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lutomiersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II nr 11

1.5.2.) Miejscowość: Lutomiersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-083

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-43) 677-050-11

1.5.8.) Numer faksu: (0-43) 677-50-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutomiersk.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12

 

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77856aa7-3e63-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034523/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12

 

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.lutomiersk.info/a,2018,utwardzenie-i-zagospodarowanie-placu-za-urzedem-miasta-i-gminy-lutomiersk-pl-jana-pawla-ii-nr-11-i-12-znak-sprawy-riir271152022

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.lutomiersk.info/a,2018,utwardzenie-i-zagospodarowanie-placu-za-urzedem-miasta-i-gminy-lutomiersk-pl-jana-pawla-ii-nr-11-i-12-znak-sprawy-riir271152022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie

zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim drogą elektroniczną przy użyciu

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty

elektronicznej. ePUAP: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk (nazwa: 24i1qj4la4);

poczta elektroniczna: ug@lutomiersk.pl

Komunikacja oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do

komunikacji.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów

oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie i instrukcji użytkowania miniPortalu oraz Regulaminie

ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz

do komunikacji wynosi 150 MB.

Za datą przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich

przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datę ich

przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.

Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy

iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk; e-mail: ug@lutomiersk.pl, tel. 43 677 50 11.

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem

email:

iod@lutomiersk.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, na

podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO;

 • w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w

zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom współpracującym z

Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania

przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

 • podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa;
 • w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria

ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub

Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu

realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń

związanych z przetwarzaniem danych.

6) Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana

dotyczących narusza przepisy RODO.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem

ustawowym lub dobrowolnym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIiR.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Utwardzenie i zagospodarowanie placu za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11 i 12” zlokalizowanego w północnej części Pl. Jana Pawła II w Lutomiersku (adres budowy – jak wyżej). Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid. 324/2, 329/1, 329/2, 330/1 i 330/2. Roboty mają na celu uporządkowanie przestrzeni placu znajdującego się za Urzędem Miasta i Gminy Lutomiersk, poprzez wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych (tzw. trylinki) oraz kostki betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej fabrycznie nowej, wykonanie nowej utwardzonej nawierzchni z drogowych płyt ażurowych typu „jomb”, budowę płyty żelbetowej pod planowany agregat prądotwórczy oraz poprowadzenie kanałów technologicznych w postaci rur osłonowych wraz z kablami i bednarką dla planowanego przyłącza energetycznego i zasilania awaryjnego (tj. agregatu prądotwórczego).

1.1.

Roboty budowlane związane z utwardzeniem placu będą realizowane zgodnie z ostateczną Decyzją Nr 290/2022 – Pozwolenie na budowę, wydaną przez Starostę Pabianickiego w dn. 22-08-2022r. znak AB.6740.243.2022.GL. Scan decyzji w załączeniu do siwz.

Roboty związane z budową wewnętrznej linii kablowych (poprowadzenie kanałów technologicznych w postaci rur osłonowych wraz z kablami, bednarką i uziemienia dla planowanego przyłącza energetycznego i zasilania awaryjnego) będą realizowane zgodnie z ostateczną Decyzją Nr 291/2022 – Pozwolenie na budowę, wydaną przez Starostę Pabianickiego w dn. 22-08-2022r. znak AB.6740.242.2022.GL. Scan decyzji w załączeniu do siwz.

1.2.

Roboty budowlane ziemne będą realizowane pod nadzorem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych z dn. 22-09-2022r. znak WUOZ-ZA.5161.1139.2022.MISP. Scan pozwolenia w załączeniu do SWZ. Koszt badań archeologicznych wykonanych przez archeologa ponosi Zamawiający. Roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu dotychczasowej nawierzchni z trylinki, kostki betonowej, kruszywa itp. zostaną wykonane przez Wykonawcę, który będzie współpracował w archeologiem. Pogłębienie wykopów pod nową nawierzchnię do wymaganej głębokości przewidzianej projektem oraz wykopy technologiczne dla planowanego przyłącza energetycznego i zasilania awaryjnego zostaną wykonane przez Wykonawcę pod nadzorem archeologicznym. Koszt badań archeologicznych ponosi Zamawiający, natomiast roboty ziemne związane z wykopami zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przystąpienie do dalszych prac nastąpi po zbadaniu wykopów przez archeologa oraz po dokonaniu odbioru wykopów przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie inne roboty ziemne wykonywane przez Wykonawcę w toku realizacji inwestycji podlegają nadzorowi archeologicznemu. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji udostępni archeologowi teren budowy oraz będzie uzgadniał z nim na bieżąco sposób postępowania przy robotach ziemnych (w tym harmonogram oraz tempo robót ziemnych).

1.3.

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą roboty opisane projektem dotyczącym utwardzenia placu, natomiast z zakresu projektu dotyczącego modernizacji zasilania należy wykonać wykopy, zamontować rury osłonowe wraz z okablowaniem opisanym w projekcie (z odpowiednim zapasem - 2m z każdej strony), bednarką oraz instalacją uziemiającą agregat (agregat nie wchodzi w zakres tego zamówienia). Wykonanie części zakresu związanego z modernizacją zasilania jest niezbędne na tym etapie robót, gdyż późniejsze ich wykonanie spowodowałoby konieczność ponownego wykonania robót ziemnych, w tym rozbiórkę nowej nawierzchni placu.

2.

1) Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:

- dokumentacji projektowej (1-dot. utwardzenia placu oraz 2-dot.modernizacji zasilania) - załącznik nr 7 do SWZ,

- specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (1-dot. utwardzenia placu oraz 2-dot.modernizacji zasilania)- załącznik nr 9 do SWZ,

- przedmiarze robót (1-dot. utwardzenia placu oraz 2-dot.modernizacji zasilania – pozycje przedmiaru nr 20 – 33 – tj. układanie okablowania WLZ w terenie oraz instalacja uziemiająca agregat)– załącznik nr 8 do SWZ,

- projekcie Umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

 

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

 

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

 

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

 

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty kierując się następującymi kryteriami:

1) cena oferty brutto (C) - 60 %

2) gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G) – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja i rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 1. c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r poz. 275) z innym wykonawcą,

który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy

należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do

wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa par. 11 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk - 24i1qj4la4) i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10