Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk

Polska-Lutomiersk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
2021/S 069-175561
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lutomiersk
Adres pocztowy: pl. Jana Pawła II nr 11
Miejscowość: Lutomiersk
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-083
Państwo: Polska
E-mail: ug@lutomiersk.pl
Tel.: +48 436775011
Faks: +48 436775094
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutomiersk.info
Adres profilu nabywcy: www.lutomiersk.info
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl
/app/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Usługi - 175561-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175561-2021:TEXT:PL...
1 z 6 2021-04-09, 10:42
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu gminy Lutomiersk
Numer referencyjny: RIiR.271.2.2021
II.1.2) Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i
zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne i
wypoczynkowe – położonych w granicach administracyjnych gminy Lutomiersk w
okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 875 000.00 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4) Opis zamówienia:
Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań:
— zadanie 1
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem tych
nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Zamawiający dopuszcza
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki – kosze, na odpady
zmieszane i odpady BIO oraz w worki na pozostałe frakcje odbierane selektywnie:
papier, metale i tworzywo oraz szkło.
— zadanie 2
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
przeznaczonych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe położonych na terenie gminy
bez wyposażania tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.
— zadanie 3
Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych
w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze.
— zadanie 4
Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym,
higienicznym i technicznym tych pojemników w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów
Usługi - 175561-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175561-2021:TEXT:PL...
2 z 6 2021-04-09, 10:42
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl
obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Lutomiersk i zgodnie z regulaminem punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który będzie utworzony na placu wewnętrznym na terenie
nieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk. Odbiór i
zagospodarowanie odpadów zebranych w tym punkcie.
— zadanie 5
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych
podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności
publicznej realizowanego przez służby komunalne gminy Lutomiersk.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 875 000.00 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 30/06/2022
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
17/05/2021
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada
uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:
A1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk
prowadzonego przez Wójta Gminy Lutomiersk,
A2) aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów
zgodnie z ustawą o odpadach,
A3) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
A4) wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
B1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Usługi - 175561-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175561-2021:TEXT:PL...
3 z 6 2021-04-09, 10:42
Sekcja IV: Procedura
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
C1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od
właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób
ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz
załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
C2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
c.2.1) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na
terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza
powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.
Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia
2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
c.2.2) Wykonawca dysponuje co najmniej:
c.2.2.1 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów
komunalnych,
c.2.2.2. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
c.2.2.3. jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które
spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania.
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Okres obowiązywania umowy 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2021 r.
Za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie płatne miesięcznie, będące wynagrodzeniem za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn faktycznej ilości
odebranych i zagospodarowanych odpadów (potwierdzonej dokumentami ważenia)
i ceny jednostkowej za daną frakcję odpadów wskazanej w ofercie.
Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywało się każdorazowo po
zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury złożonej wraz z raportem miesięcznym (przekazanym w formie papierowej
oraz elektronicznej) zawierającym ilości odebranych odpadów (wynikających z
dokumentów ważenia) oraz inne dokumenty szczegółowo opisane w SWZ.
Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie w systemie miesięcznym po
zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia.
IV.1) Opis
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
Usługi - 175561-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175561-2021:TEXT:PL...
4 z 6 2021-04-09, 10:42
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
17/05/2021
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym
systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie
ustawy;
2.c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego
obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego
podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż
określony w pkt 2.a.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 2 i 3 wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie
elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do
postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają
opatrzenia podpisem zaufanym.
8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za
pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu
Usługi - 175561-2021 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175561-2021:TEXT:PL...
5 z 6 2021-04-09, 10:42
środków komunikacji elektronicznej.
9. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało
ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu.
10. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania
albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
11. Do odwołania dołącza się:
a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;
b) dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu;
c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.
12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi
się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za
pośrednictwem prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia Prezesa Izby. O którym mowa w art.
519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2021
Usługi - 175561-2021 - TED T