Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk

139671-2024 - Plan zakupu
Polska – Usługi wywozu odpadów – ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUTOMIERSK
OJ S 48/2024 07/03/2024
Wstępne ogłoszenie informacyjne lub okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane do skrócenia terminu składania ofert
Usługi - Dostawy
1. Nabywca
1.1.
Nabywca
Oficjalna nazwaGmina Lutomiersk
Status prawny nabywcyInstytucja lokalna
Sektor działalności instytucji zamawiającejOgólne usługi publiczne
2. Procedura
2.1.
Procedura
TytułODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUTOMIERSK
Opis4. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lutomiersk. 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań: Zadanie 1 Obsługa nieruchomości. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zadanie 2 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiorki odpadów. Przedmiotem zadania jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych (użyczenie pojemników/oddanie do korzystania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia bez przeniesienia prawa własności pojemników na Zamawiającego ani na właścicieli nieruchomości). Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki - kosze, na odpady zmieszane i odpady BIO oraz w worki na pozostałe frakcje odbierane selektywnie: papier, metale i tworzywo oraz szkło. Koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kosze lub w worki jest kosztem zadania ponoszonym przez Wykonawcę. Zadanie 3 Obsługa PSZOK Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym tych pojemników w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk i zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest tworzony na placu wewnętrznym na terenie nieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk. Zadanie 4 Obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze. W okresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się przeprowadzenie 2-krotnej objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą należy wykonywać w okresie wiosenno-jesiennym. Zadanie 5 Wyposażenie w pojemniki, odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024
Rodzaj proceduryOtwarta
2.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówieniaUsługi
Główna klasyfikacja (cpv): 90511000 Usługi wywozu odpadów
Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych90514000 Usługi recyklingu odpadów90533000 Usługi gospodarki odpadami34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2.1.3.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
2.1.4.
Informacje ogólne
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
2.1.5.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Oferent musi złożyć oferty dotyczące wszystkich części zamówienia
4. Grupa części zamówienia
4.1.
Grupa części zamówieniaGLO-0001
Uwzględnione części zamówieniaLOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004 LOT-0005
TytułODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LUTOMIERSK
OpisPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lutomiersk. 4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań: Zadanie 1 Obsługa nieruchomości. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Zadanie 2 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiorki odpadów. Przedmiotem zadania jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych (użyczenie pojemników/oddanie do korzystania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia bez przeniesienia prawa własności pojemników na Zamawiającego ani na właścicieli nieruchomości). Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki - kosze, na odpady zmieszane i odpady BIO oraz w worki na pozostałe frakcje odbierane selektywnie: papier, metale i tworzywo oraz szkło. Koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kosze lub w worki jest kosztem zadania ponoszonym przez Wykonawcę. Zadanie 3 Obsługa PSZOK. Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym tych pojemników w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk i zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który będzie utworzony na placu wewnętrznym na terenie nieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk. Zadanie 4 Obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze. W okresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się przeprowadzenie 1-krotnej objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą należy wykonywać w okresie wiosenno–jesiennym. Zadanie 5 Wyposażenie w pojemniki, odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024
4.1.1.
Wartość:
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
4.1.2.
Informacje ogólne
Informacje dodatkoweRozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywało się każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury złożonej wraz z raportem miesięcznym (przekazanym w formie papierowej oraz elektronicznej) zawierającym ilości odebranych odpadów (wynikających z dokumentów ważenia) oraz inne dokumenty szczegółowo opisane w SWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie w systemie miesięcznym po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.
4.1.3.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium:
RodzajCena
Opis20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) cena - 60 % 2) aspekty środowiskowe - 40 % Ad.1) Cena oferty będzie wynikała z „Ceny oferty brutto”, zapisanej w pkt 4. Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą , jako C minimum . Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący: C minimum C = ------------------- x 100 punktów x 60% C i C i - Cena badanej oferty (z Formularza ofertowego) Ad.2) Aspekty środowiskowe będą oceniane na podstawie Wykazu pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych dostępnych Wykonawcy i użytych w celu realizacji zamówienia. Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium to 40 pkt. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia ww. wykazu, który stanowi treść Formularza oferty, gdyż na tej podstawie Zamawiający będzie przyznawał punkty w tym kryterium. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 1) jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych wykaże że posiada jedynie pojazdy, które spełniają normę emisji spalin Euro 4 lub niższe normy emisji spalin – otrzyma 0 pkt, 2) jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych wykaże, że posiada jeden pojazd, który spełnia normę emisji spalin Euro 5 – otrzyma 10 pkt, 3) jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych wykaże, że posiada dwa pojazdy, które spełniają normę emisji spalin Euro 5 – otrzyma 20 pkt, 4) jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych wykaże, że posiada trzy pojazdy, które spełniają normę emisji spalin Euro 5 – otrzyma 30 pkt, 5) jeżeli Wykonawca w złożonym wykazie pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych wykaże, że posiada cztery pojazdy lub więcej, które spełniają normę emisji spalin Euro 5 – otrzyma 40 pkt. Niewypełnienie Wykazu pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów komunalnych zawartego w pkt 8 Formularza oferty, będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy z postępowania, jako niezgodnej z treścią SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta posiadająca najkorzystniejszy bilans ceny i aspektów środowiskowych.
5. Część zamówienia
5.1.
Część zamówieniaLOT-0001
TytułZadanie 1 - Obsługa nieruchomości
OpisOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024-Zadanie 1
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówieniaUsługi
Główna klasyfikacja (cpv): 90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa01/07/2024
Data zakończenia trwania30/06/2025
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udziałUdział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
RodzajInne
NazwaWarunki udziału w postępowaniu
Opis9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności: b.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, b.2) aktualny wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN. d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli: d.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, d.2) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), d.3) Wykonawca dysponuje co najmniej: d.3.1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, d.3.2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d.3.3.) jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania. Informacje w zakresie warunku określone w pkt d.1 – d.3) należy podać w załącznikach nr 4a – 4c do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
Wykorzystanie tego kryteriumJeszcze nie wiadomo
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczneWymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałupolski
Oferty wariantoweNiedozwolone
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna90 Dzień
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówieniaPłatność co miesiąc po wykonaniu usługi
Fakturowanie elektroniczneDozwolone
Informacje o terminach odwołania23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy. 23.2. Odwołanie przysługuje na: 23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 23.3. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.2.a). 23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym ue lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej. 23.7. Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 23.10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.11. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w krajowym rejestrze sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub nip odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w biuletynie zamówień publicznych albo publikacji w dzienniku urzędowym unii europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 23.11. Do odwołania dołącza się: a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego w warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa krajowej izby odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowaBrak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupówBrak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczyGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówieniaGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczychGmina Lutomiersk
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziałuGmina Lutomiersk
Organizacja rozpatrująca ofertyGmina Lutomiersk
5.1.
Część zamówieniaLOT-0002
TytułZadanie 2 Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiorki odpadów.
OpisWyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiorki odpadów. Przedmiotem zadania jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych (użyczenie pojemników/oddanie do korzystania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia bez przeniesienia prawa własności pojemników na Zamawiającego ani na właścicieli nieruchomości). Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki - kosze, na odpady zmieszane i odpady BIO oraz w worki na pozostałe frakcje odbierane selektywnie: papier, metale i tworzywo oraz szkło. Koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kosze lub w worki jest kosztem zadania ponoszonym przez Wykonawcę.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024 - Zadanie 2
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówieniaDostawy
Główna klasyfikacja (cpv): 34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa01/07/2024
Data zakończenia trwania30/06/2025
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udziałUdział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
RodzajInne
NazwaWarunki udziału w postępowaniu
Opis9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności: b.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, b.2) aktualny wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN. d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli: d.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, d.2) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), d.3) Wykonawca dysponuje co najmniej: d.3.1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, d.3.2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d.3.3.) jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania. Informacje w zakresie warunku określone w pkt d.1 – d.3) należy podać w załącznikach nr 4a – 4c do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
Wykorzystanie tego kryteriumJeszcze nie wiadomo
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczneWymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałupolski
Oferty wariantoweNiedozwolone
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna90 Dzień
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówieniaPłatność co miesiąc po wykonaniu usługi
Fakturowanie elektroniczneDozwolone
Informacje o terminach odwołania23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy. 23.2. Odwołanie przysługuje na: 23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 23.3. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.2.a). 23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym ue lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej. 23.7. Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 23.10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.11. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w krajowym rejestrze sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub nip odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w biuletynie zamówień publicznych albo publikacji w dzienniku urzędowym unii europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 23.11. Do odwołania dołącza się: a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego w warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa krajowej izby odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowaBrak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupówBrak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczyGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówieniaGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczychGmina Lutomiersk
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziałuGmina Lutomiersk
Organizacja rozpatrująca ofertyGmina Lutomiersk
5.1.
Część zamówieniaLOT-0003
TytułZadanie 3 - Obsługa PSZOK
OpisWyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym tych pojemników w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk i zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który będzie utworzony na placu wewnętrznym na terenie nieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024 - Zadanie 3
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówieniaUsługi
Główna klasyfikacja (cpv): 90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa01/07/2024
Data zakończenia trwania30/06/2025
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udziałUdział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
RodzajInne
NazwaWarunki udziału w postępowaniu
Opis9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności: b.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, b.2) aktualny wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN. d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli: d.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, d.2) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), d.3) Wykonawca dysponuje co najmniej: d.3.1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, d.3.2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d.3.3.) jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania. Informacje w zakresie warunku określone w pkt d.1 – d.3) należy podać w załącznikach nr 4a – 4c do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
Wykorzystanie tego kryteriumJeszcze nie wiadomo
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczneWymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałupolski
Oferty wariantoweNiedozwolone
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna90 Dzień
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówieniaPłatność co miesiąc po wykonaniu usługi
Fakturowanie elektroniczneDozwolone
Informacje o terminach odwołania23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy. 23.2. Odwołanie przysługuje na: 23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 23.3. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.2.a). 23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym ue lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej. 23.7. Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 23.10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.11. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w krajowym rejestrze sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub nip odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w biuletynie zamówień publicznych albo publikacji w dzienniku urzędowym unii europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 23.11. Do odwołania dołącza się: a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego w warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa krajowej izby odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowaBrak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupówBrak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczyGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówieniaGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczychGmina Lutomiersk
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziałuGmina Lutomiersk
Organizacja rozpatrująca ofertyGmina Lutomiersk
5.1.
Część zamówieniaLOT-0004
TytułZadanie 4 - Obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
OpisObjazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze. W okresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się przeprowadzenie 2-krotnej objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą należy wykonywać w okresie wiosenno- jesiennym.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024 - Zadanie 4
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówieniaUsługi
Główna klasyfikacja (cpv): 90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa01/07/2024
Data zakończenia trwania30/06/2025
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udziałUdział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
RodzajInne
NazwaWarunki udziału w postępowaniu
Opis9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności: b.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, b.2) aktualny wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN. d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli: d.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, d.2) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), d.3) Wykonawca dysponuje co najmniej: d.3.1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, d.3.2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d.3.3.) jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania. Informacje w zakresie warunku określone w pkt d.1 – d.3) należy podać w załącznikach nr 4a – 4c do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
Wykorzystanie tego kryteriumJeszcze nie wiadomo
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczneWymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałupolski
Oferty wariantoweNiedozwolone
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna90 Dzień
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówieniaPłatność co miesiąc po wykonaniu usługi
Informacje o terminach odwołania23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy. 23.2. Odwołanie przysługuje na: 23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 23.3. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.2.a). 23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym ue lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej. 23.7. Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 23.10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.11. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w krajowym rejestrze sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub nip odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w biuletynie zamówień publicznych albo publikacji w dzienniku urzędowym unii europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 23.11. Do odwołania dołącza się: a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego w warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa krajowej izby odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowaBrak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupówBrak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczyGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówieniaGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczychGmina Lutomiersk
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziałuGmina Lutomiersk
Organizacja rozpatrująca ofertyGmina Lutomiersk
5.1.
Część zamówieniaLOT-0005
TytułZadanie 5
OpisWyposażenie w pojemniki, odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk.
Wewnętrzny identyfikatorRIiR.271.3.2024 - Zadanie 5
5.1.1.
Przeznaczenie
Charakter zamówieniaUsługi
Główna klasyfikacja (cpv): 90511000 Usługi wywozu odpadów
5.1.3.
Szacowany okres obowiązywania
Data początkowa01/07/2024
Data zakończenia trwania30/06/2025
5.1.5.
Wartość
Szacunkowa wartość bez VAT4 900 000,00 PLN
5.1.6.
Informacje ogólne
Zastrzeżony udziałUdział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
5.1.9.
Kryteria kwalifikacji
Kryterium:
RodzajInne
NazwaWarunki udziału w postępowaniu
Opis9.1.1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 Ustawy dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie. b) uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności: b.1) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, b.2) aktualny wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – c.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN. d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli: d.1) Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1 000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, d.2) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo-transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), d.3) Wykonawca dysponuje co najmniej: d.3.1) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, d.3.2) dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, d.3.3.) jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania. Informacje w zakresie warunku określone w pkt d.1 – d.3) należy podać w załącznikach nr 4a – 4c do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres usług, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość usług, o których mowa powyżej.
Wykorzystanie tego kryteriumJeszcze nie wiadomo
5.1.12.
Warunki udzielenia zamówienia
Warunki zgłoszenia:
Zgłoszenie elektroniczneWymagane
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziałupolski
Oferty wariantoweNiedozwolone
Termin, do którego oferta musi pozostać ważna90 Dzień
Warunki zamówienia:
Warunki dotyczące realizacji zamówieniaPłatność co miesiąc po wykonaniu usługi
Fakturowanie elektroniczneDozwolone
Informacje o terminach odwołania23.1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy. 23.2. Odwołanie przysługuje na: 23.2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 23.2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 23.3. Odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia , jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 23.2.a). 23.4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w dzienniku urzędowym ue lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 23.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 23.2 i 23.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 23.6. Odwołanie wnosi się do prezesa krajowej izby odwoławczej. 23.7. Pisma w postepowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postepowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 23.8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.9. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 23.10. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 23.11. Odwołanie zawiera: 1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego; 3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 4) numer w krajowym rejestrze sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub nip odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 5) określenie przedmiotu zamówienia; 6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w biuletynie zamówień publicznych albo publikacji w dzienniku urzędowym unii europejskiej; 7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy; 8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 12) wykaz załączników. 23.11. Do odwołania dołącza się: a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; b) dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu; c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 23.12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa krajowej izby odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego w warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa krajowej izby odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia prezesa izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.
5.1.15.
Techniki
Umowa ramowaBrak umowy ramowej
Informacje o dynamicznym systemie zakupówBrak dynamicznego systemu zakupów
5.1.16.
Dalsze informacje, mediacja i odwołanie
Organ odwoławczyGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówieniaGmina Lutomiersk
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczychGmina Lutomiersk
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziałuGmina Lutomiersk
Organizacja rozpatrująca ofertyGmina Lutomiersk
8. Organizacje
8.1.
ORG-0001
Oficjalna nazwaGmina Lutomiersk
Numer rejestracyjny7311918005
Adres pocztowyPl. Jana Pawła II nr 11  
MiejscowośćLutomiersk
Kod pocztowy95-083
Podpodział krajowy (NUTS)Łódzki (PL712)
KrajPolska
Punkt kontaktowyUrząd Miasta i Gminy Lutomiersk
Telefon+48 436775011
Faks+48 436775094
Adres strony internetowejwww.lutomiersk.info
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL)https://ezamowienia.gov.pl/
Inne punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwaKrajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowyul. Postępu 17a  
MiejscowośćWarszawa
Kod pocztowy02-676
Podpodział krajowy (NUTS)Miasto Warszawa (PL911)
KrajPolska
Punkt kontaktowySekretariat Biura Odwołań
Telefon+48224587801
Faks+48224587800
Adres strony internetowejwww.uzp.gov.pl/kio
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL)https://odwolania@uzp.gov.pl
Role tej organizacji
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału
Organizacja rozpatrująca oferty
Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych
11. Informacje o ogłoszeniu
11.1.
Informacje o ogłoszeniu
Identyfikator/wersja ogłoszenia6775936e-b7f9-45b3-92aa-c4583504a75b - 01
Typ formularzaPlan zakupu
Rodzaj ogłoszeniaWstępne ogłoszenie informacyjne lub okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane do skrócenia terminu składania ofert
Ogłoszenie – data wysłania06/03/2024 13:31:30 (UTC)
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępnepolski
11.2.
Informacje o publikacji
Numer publikacji ogłoszenia139671-2024
Numer wydania Dz.U. S48/2024
Data publikacji07/03/2024
Przewidywana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu w ramach danego postępowania09/04/2024