Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk

Polska-Lutomiersk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2022/S 075-201495

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Lutomiersk
Adres pocztowy: Pl. Jana Pawła II nr 11
Miejscowość: Lutomiersk
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-083
Państwo: Polska
E-mail: ug@lutomiersk.pl
Tel.: +48 436775011
Faks: +48 436775094
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lutomiersk.info
Adres profilu nabywcy: www.lutomiersk.info
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk

 

Numer referencyjny: RIiR.271.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe – położonych w granicach administracyjnych gminy Lutomiersk w okresie od dnia 1 lipca 2022r. do dnia 30 czerwca 2023r.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 354 166.67 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100 Usługi gromadzenia stałych odpadów miejskich
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań:

Zadanie 1

Obsługa nieruchomości.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów.

System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zadanie 2

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbiorki odpadów.

Przedmiotem zadania jest wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych (użyczenie pojemników/oddanie do korzystania na czas realizacji przedmiotowego zamówienia bez przeniesienia prawa własności pojemników na Zamawiającego ani na właścicieli nieruchomości). Zamawiający dopuszcza wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki - kosze, na odpady zmieszane i odpady BIO oraz w worki na pozostałe frakcje odbierane selektywnie: papier, metale i tworzywo oraz szkło. Koszt wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kosze lub w worki jest kosztem zadania ponoszonym przez Wykonawcę.

Zadanie 3

Obsługa PSZOK

Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym tych pojemników w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk i zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który będzie utworzony na placu wewnętrznym na terenie nieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk.

Zadanie 4

Obsługa zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze. 1. W okresie objętym przedmiotem zamówienia przewiduje się przeprowadzenie 1-krotnej objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, którą należy wykonywać w okresie wiosenno–jesiennym.

Zadanie 5

Wyposażenie w pojemniki, odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 354 166.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 30/06/2023
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
20/05/2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:

A1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lutomiersk prowadzonego przez Wójta Gminy Lutomiersk,

A2) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

A3) wpis do rejestru BDO (podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) jako podmiot transportujący i magazynujący odpady.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1 000 000 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1.000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 m-cy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

c2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

c.2.1) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

c.2.2) Wykonawca dysponuje co najmniej:

c.2.2.1 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

c.2.2.2. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c.2.2.3. jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, - które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania.

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca 2022r.

Za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne miesięcznie, będące wynagrodzeniem za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalone jako iloczyn faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów (potwierdzonej dokumentami ważenia) i ceny jednostkowej za daną frakcję odpadów wskazanej w ofercie.

Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywało się każdorazowo po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury złożonej wraz z raportem miesięcznym (przekazanym w formie papierowej oraz elektronicznej) zawierającym ilości odebranych odpadów (wynikających z dokumentów ważenia) oraz inne dokumenty szczegółowo opisane w SWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie w systemie miesięcznym po zakończeniu danego miesiąca świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
20/05/2022

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Środki ochrony prawnej zawarte są w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2.c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienie, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 2.a.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

8. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

10. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Do odwołania dołącza się:

a) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

b) dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu;

c) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

12. Na orzeczenie krajowej izby odwoławczej oraz postanowienie prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga sądu, którą wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za pośrednictwem prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia izby lub postanowienia Prezesa Izby. O którym mowa w art. 519 ust. 1, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoważne z jej wniesieniem.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2022