Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego we Wrzącej”.

Lutomiersk, dnia 16 sierpnia 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego we Wrzącej”.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą:

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

 

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość jest mniejsza niż kwota 130.000 zł (netto).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik zamówień CPV:

45233140-2     Roboty drogowe

45110000-1     Roboty ziemne (Korytowanie i zagęszczanie podłoża)

45233253-7     Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników

45233124-4     Krawężniki betonowe

45233222-1     Betonowe obrzeża chodnikowe

45233120-6     Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego w miejscowości Wrząca”, zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zadanie będzie realizowane zgodnie z decyzją nr 334/2021 – pozwolenie na budowę (znak: AB.6740.292.2021.GL) z dnia 30.07.2021r.

 

2.    Zakres robót budowlanych:

- rozebranie istniejących zjazdów z kostki betonowej oraz nawierzchni betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;

- korytowanie mechanicznie gł. 32 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zatoki postojowej zjazdów;

- ułożenie warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod zatoki postojowe i zjazdy;

- ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem;

- ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30/ 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;

- budowa zatok postojowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – szara;

- budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem – grafitowa.

3.    Realizacja robót budowlanych odbywać się pod nadzorem archeologicznym.

4.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

5.    Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

6.    Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (na wykonane roboty i użyte/dostarczone materiały) na okres nie mniejszy niż 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót).

7.    Wykonawca na czas przebudowy drogi ma bezwzględny obowiązek zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz służbom ratunkowym i technicznym.

8.    Wykonawca ustanowi kierownika robót pełniącego nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie.

9.    Dokumentacje projektowe, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

10. Zakres obowiązków leżących po stronie Wykonawcy zawarty został w istotnych postanowieniach umownych, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1.       Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

2.       Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: 30 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy z Wykonawcą.

3.       Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie realizowanej inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w czasie niezbędnym na przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji.

 

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.       Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem oraz powinna być spięta lub zszyta. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4.       Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

5.       W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

6.       Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

7.       Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

8.       Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

9.       Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.

10.   Składając ofertę należy oznaczyć ją zapisem:

„Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Sikorskiego we Wrzącej”.

 

VI. Warunki wymagane od Wykonawcy.

1.    Wykonawca przystępując do postępowania musi spełnić jeden warunek tzn. Wykonawca
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. budowę lub przebudowę chodnika lub placu z kostki brukowej o wartości min. 80.000 zł. (brutto), bądź o długości min. 200 mb (powierzchni 300 m2).

2.    W ramach potwierdzenia ww. warunku Wykonawcy złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.       Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2.       Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

3.       Dokument potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. budowę lub przebudowę chodnika lub placu z kostki brukowej o wartości min. 80.000 zł. (brutto) bądź
o długości min. 200 mb (powierzchni 300 m2) z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

4.       Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk przy Pl. Jana Pawła II 11 lub
w formie elektronicznej na adres email ug@lutomiersk.pl lub faxem nr 43 6775094, nie później niż do dnia 24 sierpnia 2021r. do godziny 15:30. 

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info

 

IX. Kryterium wyboru oferty

1.       Kryterium wyboru oferty jest cena.

2.       Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszym zapytaniu. Cena oferty – 100%.

3.       Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny i przyznaniem punktów w następujących przypadkach:

-        Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

-        Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

-        Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje,

-        Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.

4.       Dodatkowo Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu zaproponowanej rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności, gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

5.       Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6.       Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

7.       Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

8.       Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zawarcia umowy bez podania przyczyny.

9.       Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.

10.   Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

X. Dodatkowe informacje

1.    Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2.    Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji terenu objętego zamówieniem.

3.    Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 

Krzysztof Paczkowski

Inspektor

Referat Inwestycji i Rozwoju

Urząd Gminy Lutomiersk

43 6775011 w. 116

kpaczkowski@lutomiersk.pl

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Załącznik nr 3. Projekt umowy

Załącznik nr 4. Oświadczenie (wykaz robót)