Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Klauzula obowiązku informacyjnego

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lutomiersk reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i  Gminy Lutomiersk, z siedzibą w Lutomiersku, Plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk,
  NIP 731-19-18-005, REGON 730934660; e-mail: ug@lutomiersk.pl, tel. 43 677 50 11.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Kawczyńską   pod adresem e-mail iod@lutomiersk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z  dopiskiem „Ochrona danych”.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

          - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

          - realizacji umów zawartych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

         - wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO;

          - w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)    RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:

         - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

         - podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

        - podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

       - w zakresie stanowiącym informację publiczną – Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taką informacją lub zostaną opublikowane na stronie BIP Administratora.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych zprzetwarzaniem danych.
 • Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do:

           a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

           b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

           c) przenoszenia danych,

           d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

           e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w myśl art. 20 RODO oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowej.

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Gminy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CEIDG