Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk”

Lutomiersk, dnia 10 listopada 2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie
gminy Lutomiersk”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą:

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) z uwagi na fakt,
iż zamówienie spełnia warunki określone w art. 4 pkt. 8 w/w ustawy i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000€.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik zamówień CPV:

1241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie Gminy Lutomiersk”, w tym:

Zadanie 1: Opracowanie studium wykonalności zgodnie z:

  • zasadami przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020,
  • wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
    w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 10.1.2019 r.,
  • przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych.

Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Transport, działanie  III.1 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020;

Zadanie 2: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;

Zadanie 3: Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności;

Zadanie 4: Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi na dzień złożenia oraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień
i aktualizacji po