Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk”

Lutomiersk, dnia 10 listopada 2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie
gminy Lutomiersk”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą:

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) z uwagi na fakt,
iż zamówienie spełnia warunki określone w art. 4 pkt. 8 w/w ustawy i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000€.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik zamówień CPV:

1241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie Gminy Lutomiersk”, w tym:

Zadanie 1: Opracowanie studium wykonalności zgodnie z:

 • zasadami przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020,
 • wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
  w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 10.1.2019 r.,
 • przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych.

Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Transport, działanie  III.1 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020;

Zadanie 2: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego;

Zadanie 3: Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz uzyskanie ww. decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności;

Zadanie 4: Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, aktualnymi na dzień złożenia oraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień
i aktualizacji podczas formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej w sposobie i terminie umożliwiającym Zamawiającemu realizację wymogów nałożonych przez Instytucję Zarządzającą.

 

Wykonawca wykona dokumentację aplikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym w szczególności z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
 • Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014,
 • Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/207,
 • Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
 • Przewodnikiem po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020),
 • Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 wraz z załącznikami,
 • Zasadami przygotowania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • wszelkimi innymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska (np. wymogów obszarów NATURA 2000), wytycznymi, zasadami, przewodnikami, przepisami, kryteriami wyboru projektów obowiązującymi lub które zostaną ogłoszone w toku realizacji Zamówienia.

IV. Ogólne zasady współpracy:

 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spójności przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej z dokumentami otrzymanymi od Zamawiającego,
 • Wykonawca na każdym etapie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie ściśle współpracował z przedstawicielami Zamawiającego, ponadto w miarę bieżących potrzeb, odbywać się będą spotkania robocze Zamawiającego z Wykonawcą,
 • Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowiązany do dokonania niezbędnych korekt dokumentacji aplikacyjnej wynikających z uwag Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej RPO zgłoszonych na etapie oceny złożonego projektu,
 • Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia jest zobowiązany do aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej we wskazanym przez Zamawiającego zakresie i terminie w okresie trwania gwarancji,
 • Dokumentacja aplikacyjna winna być wykonana w ilości określonej w Załączniku nr 2, stanowiącym rozwinięcie przedmiotu zamówienia.

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

 1. do 05 marca 2021r. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję roboczą dokumentacji aplikacyjnej,
 2. do 19 marca 2021r. - Zamawiający wniesie uwagi do przekazanej dokumentacji aplikacyjnej,
 3. do 31 marca 2021r. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję Studium Wykonalności.
 4. do 31 marca 2021r. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję Wniosku
  o dofinansowanie wraz ze wszystkimi załącznikami.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem oraz powinna być spięta lub zszyta. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 6. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
 9. Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.
 10. Składając ofertę należy oznaczyć ją zapisem:

„Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami
do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie Gminy Lutomiersk”

 

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.      Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2.      Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

3.      Dokument potwierdzający, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/zakończył w sposób należyty usługi polegające na:

a) wykonaniu 2 Programów funkcjonalno-użytkowych i/lub dokumentacji projektowych i/lub koncepcji obejmujących przebudowę/rozbudowę torowiska tramwajowego każda o długości min. 1 km toru pojedynczego wraz z przebudową/budową jezdni, odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym,

b) uzyskaniu 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy/budowy dróg i/lub przebudowy/budowy torowiska tramwajowego, w tym min. 1 na podstawie opracowanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

c) wykonaniu 2 Studiów Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury torowo-sieciowej,

d) wykonaniu 2 wniosków o dofinansowanie.

W ramach potwierdzenia ww. warunku Wykonawcy złoży wykaz, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Do powyższego wykazu realizowanych robót należy załączyć dokumenty, że w/w usługi zostały wykonane należycie.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk przy Pl. Jana Pawła II 11 lub w formie elektronicznej na adres email ug@lutomiersk.pl lub faxem nr 43 6775094, nie później niż
  do dnia 23 listopada 2020r. do godziny 16:30.
 2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info

 IX. Kryterium wyboru oferty

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena.
 2. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu. Cena oferty – 100%.
 3. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny i przyznaniem punktów w następujących przypadkach:
 • Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 • Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje,
 • Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.
 1. Dodatkowo Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu zaproponowanej rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności, gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
 4. Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.
 6. Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wskazana w ofercie cena zawiera podatek VAT.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji terenu objętego zamówieniem.
 4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

 

Krzysztof Paczkowski

Inspektor

Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Urząd Gminy Lutomiersk

43 6775011 w. 116

kpaczkowski@lutomiersk.pl