Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

OGŁOSZENIE O DOKONANEJ OCENIE OFERT I WYBORZE WYKONAWCY

Lutomiersk, dnia 25.05.2021r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O DOKONANEJ OCENIE OFERT I WYBORZE WYKONAWCY

 

 

W dniu 24.05.2021r. dokonano otwarcia i oceny ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie zamierzenia budowlanego pn.: „Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej w Kazimierzu”

W w/w postępowaniu do dnia 21.05.2021r. do godz. 14:30 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto (w zł)

1

P.I.B. HESBUD, 95-083 Lutomiersk, Bechcice-Kolonia 8

94.177,20

2

Pracownie Konserwacji Zabytków „nad Łódką” Sp. z o.o.,
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29

110.700,00

3

ROL-BUD Elżbieta Grabiszewska, 97-420 Szczerców, Praga 50

155.349,00

4

ZRB POLBUD Andrzej Podsiadły, 98-200 Sieradz, ul. Dworska 17

139.908,51

5

Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski,
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Rudna 20

89.067,89

6

Firma Handlowo Usługowa „SAW-BUD” Andrzej Wróbel,
95-200 Pabianice, ul. Zielona 12

116.955,44

W wyniku przeprowadzonego postepowania, dokonano wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę wykonania zamierzenia budowlanego tj. ofertę nr 5 - złożoną przez firmę: Zakład Remontowo Budowlany Mirosław Lewandowski, 95-070 Aleksandrów Łódzki,
ul. Rudna 20
- za cenę brutto 89.067,89zł (w tym Vat 23%).

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Wybór był dokonany na podstawie jednego kryterium, którym była cena – 100%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie udzielone zostanie z pominięciem stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż zamówienie nie spełnia warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy i jego wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł (netto).