Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

Polska-Lutomiersk: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 048-110190

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Lutomiersk
pl. Jana Pawła II nr 11
Lutomiersk
95-083
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Bujnowicz
Tel.: +48 436775011
E-mail: ug@lutomiersk.pl
Faks: +48 436775094
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lutomiersk.info

Adres profilu nabywcy: www.lutomiersk.info

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Lutomiersk

 

Numer referencyjny: RRGiZP.271.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Lutomiersk w okresie od dnia 1.7.2019 r. do dnia 30.6.2020 r.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 064 580.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511100
90513100
90514000
90533000
34928480
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje 4 zadania:

Zadanie 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Zadanie 2

Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lutomiersk, bez odpadów powstałych w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty gospodarcze.

Zadanie 3

Wyposażenie w pojemniki i utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym, higienicznym i technicznym tych pojemników w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczonym do selektywnej zbiórki frakcji odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk i zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który będzie utworzony na placu wewnętrznym na terenie nieruchomości pod adresem Szydłów 105a gm. Lutomiersk.

Zadanie 4

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zebranych podczas sprzątania przystanków oraz gminnych terenów i obiektów użyteczności publicznej realizowanego przez służby komunalne Gminy Lutomiersk.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 064 580.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 30/06/2020
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/04/2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności:

A1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutomiersk prowadzonego przez Wójta Gminy Lutomiersk,

A2) aktualne zezwolenie lub decyzję właściwego organu na transport odpadów zgodnie z ustawą o odpadach,

A3) wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 1 000 000 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu od właścicieli nieruchomości co najmniej 1.000 Mg odpadów komunalnych w sposób ciągły przez min. 12 m-cy – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego te usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

C2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:

c.2.1) Wykonawca dysponuje bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Baza magazynowo – transportowa winna spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11.1.2013 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

c.2.2) Wykonawca dysponuje co najmniej:

c.2.2.1 dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych,

c.2.2.2. dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c.2.2.3. jednym pojazdem do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej, - które spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z podstawą do ich dysponowania.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Za wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą przetargową. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w wysokości 1/12 łącznej ceny ryczałtowej brutto, w okresach miesięcznych, po zakończeniu każdego z 12 miesięcy okresu umowy (płatność „z dołu”), na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu Gminy Lutomiersk, na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Wykonawcy.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
15/04/2019

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Wykonawcom i innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI wskazanej ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/03/2019