Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Herb , Flaga

UCHWAŁA NR VII/63/2003

RADY GMINY LUTOMERSK

z dnia 14 czerwca 2003 r.

 

w sprawie ustanowienia herbu Gminy Lutomiersk

 

Dla wyrażenia jedności lokalnej wspólnoty samorządowej Gminy Lutomiersk, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U.z 2002, Nr 23, poz.220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806, Dz.U. Nr 153, poz.1271)i art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r o odznakach i mundurach( Dz.U. Nr 31 poz.130, Dz.U.1998.162.1126, Dz.U.2000.12.136, Dz.U.2000.120.1268, Dz.U.2001.123.1353),

 

Rada Gminy Lutomiersk ustanawia herb Gminy Lutomiersk:

 

 

2.Herb Gminy Lutomiersk może być wykorzystywany przy okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz umieszczany w innych miejscach za zgodą Rady Gminy.

3.Herb Gminy Lutomiersk może być umieszczany na pieczęci ceremonialnej Gminy Lutomiersk.

4.Herb Gminy Lutomiersk umieszczany jest na pismach urzędowych Wójta, Rady Gminy Lutomiersk, Przewodniczącego Rady Gminy.

5.Użycie herbu przez inne organy i osoby niż wymienione w ustępie poprzedzającym może nastąpić tylko za zgodą Rady Gminy Lutomiersk.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania