Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku – znak sprawy: RIiR.271.14.2021

Lutomiersk, dnia 13 września 2021r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu przetargowym

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku– znak sprawy: RIiR.271.14.2021

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  1. Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 239 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy z dnia
    11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 - dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

CTG Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak, ul. Wysoka 18, 95-200 Pabianice, NIP: 831-128-37-60, która uzyskała 100 pkt w ogólnej punktacji w tym 60 pkt w kryterium cena oferty brutto (C)
i 40 pkt w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G) (oferta nr 1).

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o osiągniętej punktacji wszystkich złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł. (C)

Punktacja w kryterium - Cena brutto w zł. (C)

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)

Punktacja w kryterium - okresu gwarancji i rękojmi (G)

Ogólna liczba uzyskanych punktów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

CTG Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak, ul. Wysoka 18, 95-200 Pabianice, NIP: 831-128-37-60

498 000,-

60

Zaoferowano wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 60 m-cy

40

100,-

2.

P.I.B. HESBUD 95-083 Bechcice Kolonia 8, NIP: 732-1300-84-32

629 494,09

47,47

Nie zaoferowano wydłużenia okresu gwarancji
i rękojmi

0

47,47

3.

P.H.B. Zambud II Bartłomiej Biniek,
ul. Oksińskiego 62,
98-200 Sieradz,
NIP: 827-212-03-08

558 313,43

53,52

Zaoferowano wydłużenie okresu gwarancji
i rękojmi
o 60 m-cy

40

93,52