Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 22 grudnia 2020 r.

o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
Gminy Lutomiersk w sprawie

nadania miejscowości Lutomiersk statusu miasta

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXI/233/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Lutomiersk statusu miasta
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 poz. 6356) ogłasza się, co następuje:

§ 1. W terminie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 12 lutego 2021 r.  będą przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Lutomiersk w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Lutomiersk.

§ 2. 1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiet, w tym ankiet internetowych.

2.W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoja opinię poprzez postawienie znaku „x”
w odpowiedniej kratce pod napisem:

1) „Jestem za” – jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Lutomiersk,

2) „Jestem przeciw” ,

3) „Wstrzymuję się” .

§ 3. 1. Formularz ankiety konsultacyjnej będzie dostępny:

1) na stronie internetowej www.lutomiersk.info

2) w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk.

2. Ankieta konsultacyjna do głosowania w formie elektronicznej (on-line) dostępna będzie
na stronie internetowej www.lutomiersk.info

 Mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię analogicznie do osób głosujących za pomocą kart papierowych.

§ 4. Wypełnioną ankietę należy złożyć w jeden z niżej wskazanych sposobów:

1)   do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się u sołtysa właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania;

2) do skrzynki podawczej z napisem „Konsultacje” znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11;

3) przesłać listem na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk;

4) w formie elektronicznej (w postaci skanu) na adres: ug@lutomiersk.pl ;

5) w dniach 31 stycznia i 7 lutego 2021 roku (niedziele) w godz. 10:00 do 18:00 w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

§ 5. Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń
we wszystkich sołectwach Gminy Lutomiersk.

Wójt Gminy Lutomiersk

  /-/ Tadeusz Borkowski