Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

BIEŻĄCA INFORMACJA O STANIE DRÓG GMINNYCH – stan na 14.05.2019

15 maja 2019

1)      W I kwartale br. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową na następujące zadania drogowe pn.:

·         Przebudowa odcinka drogi Prusinowice-Florentynów – etap I (przebudowa drogi na długości 1.000 mb);

·         Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice – Magdalenów (przebudowa drogi na długości 1.220 mb);

·         Przebudowa odcinka ul. Polnej w Lutomiersku (przebudowa drogi na długości 455,24 mb);

·         Przebudowa ulicy Olchowej i Kalinowej w Babiczkach (przebudowa drogi na długości 993,72 mb);

·         Przebudowa ulicy Laurowej, Cisowej i Sosnowej w Babiczkach (przebudowa drogi na długości 666,03 mb).

 

 

2)      Na ukończeniu pozostaje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadań pn.:

·         Przebudowa ul. Miłej we Wrzącej (ok. 180 mb.),

·         Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk.

W I kwartale br. zaplanowano środki finansowe na pomoc rzeczową dla powiatu pabianickiego, w łącznej kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”. 17 stycznia 2019 roku Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania publicznego z zakresu zarządu drogą powiatową.

W dniu 4 marca 2019r. zostało zawarte Porozumienie między Powiatem Pabianickim, a Gminą Lutomiersk na prowadzenie zadania publicznego, polegającego na budowie odcinka chodnika w miejscowości Wrząca w drodze powiatowej nr 3314E w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3314E w miejscowości Wrząca w zakresie budowy chodnika, Gmina Lutomiersk”.

 

3)      W I kwartale br. roku ogłoszono przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk w ilości 3.000 ton z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych, w tym na drogi wskazane do utwardzenia w ramach funduszu sołeckiego
z terminem realizacji do 28 czerwca. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę DawTrans DUO Dawid Podstawka z siedzibą
w Kielcach. Oferent zadeklarował realizację zadania za kwotę 198.510 zł (brutto) tj. 66,17 zł/tonę.

W maju br. rozpoczęto sukcesywne dostawy kruszywa. W ostatnim czasie utwardzono odcinek
ul. Łanowej we Wrzącej, odcinek ul. Polnej w Lutomiersku, odcinek drogi w Antoniewie oraz odcinki dróg w Zalewie.

 

4)      W czerwcu br. planowane jest ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk w ilości 1.500 ton z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych, w tym na drogi wskazane do utwardzenia w ramach funduszu sołeckiego z terminem realizacji do 30 września.

5)      30 kwietnia br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi Prusinowice – Florentynów – etap I”. Otwarcie ofert – 16 maja br.

 

6)      10 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Olchowej i Kalinowej w Babiczkach”. Otwarcie ofert – 27 maja br.

 

7)      13 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Laurowej, Cisowej i Sosnowej w Babiczkach”. Otwarcie ofert – 30 maja br.


8)      W ramach planowanej inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Mikołajewice – Magdalenów” złożono w styczniu br. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek
o dofinansowanie zadania w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Planowane roboty to ułożenie na długości 1.220 m nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na istniejącym kruszywie. Aktualnie oczekujemy na uzyskanie decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Kwota wnioskowanych środków finansowych z budżetu województwa wynosi 241.133,39zł.

 

9)      W I kwartale br. zaplanowano środki finansowe na dotację celową dla powiatu pabianickiego,
w łącznej kwocie 200.000 zł na realizację zadania pn.: „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów - Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”. 17 stycznia 2019 roku Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania publicznego pn. „Remont dróg powiatowych nr 3719E i 3315E Orzechów – Malanów, Gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)”.

 

10)      W dniu 12 kwietnia br. Gmina Lutomiersk złożyła 2 wnioski o dofinansowanie zadań drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach naboru prowadzonego przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Złożone wnioski dotyczą:

·         Remontu nawierzchni drogi gminnej nr 103408E (Wodzierady) – gr. gm. Wodzierady – Mikołajewice – Zalew – Florentynów – gr. gm. Konstantynów Łódzki, na odcinku przez wieś Florentynów (na długości 2,137km).

·         Remontu nawierzchni drogi gminnej nr 120023E (Słowak) – gr. gm. Aleksandrów Łódzki – Stanisławów Nowy – Zdziechów Nowy – Kazimierz (na długości 3,778km).

 

11)   Na bieżąco trwają prace utrzymaniowo-porządkowe układu drogowego gminy Lutomiersk m.in. masą asfaltową na zimno likwidowane są niebezpieczne ubytki w jezdniach bitumicznych, trwa koszenie poboczy, parków i placów, zamiatanie chodników, sadzenie kwiatów. W kwietniu
br. w ramach wiosennego sprzątania układu drogowego Gminy Lutomiersk na ulice Lutomierska, Kazimierza, Wrzącej i Czołczyna wyjechała zamiatarka.