Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

 • Kontakt

  Urząd Gminy Lutomiersk
  Pl .Jana Pawła II nr 11
  95-083 Lutomiersk


  tel: (43) 677 50 11
  fax: (43) 677 50 94
  email: ug@lutomiersk.pl *

  * Uwaga!!! Ze względu na filtry antyspamowe przyjmowane są tylko wiadomości z poprawnie wypełnionym adresem e-mail Urzędu Gminy jako odbiorcy (pole To:  w nagłówku wiadomości).

  URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE DO ODWOŁANIA W GODZINACH:


  Poniedziałek - 7:30 - 16:30
  Wtorek -  7:30 - 15:30
  Środa  -  7:30 - 15:30
  Czwartek- 7:30 - 15:30
  Piątek - 7:30 - 14:30
   

  Epuap URZĄDU GMINY LUTOMIERSK (24i1qj4la4)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie remontu elewacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku oraz opaski z kostki brukowej”

Postępowanie zostało unieważnione.

Lutomiersk, 21-07-2020r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

 W dniu 21-07-2020r. dokonano otwarcia i oceny ofert złożonych w związku z zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn. „WYKONANIE REMONTU ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU ORAZ OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ”

W terminie składania ofert została złożona jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Termin wykonania

Gwarancja

Warunki płatności

1

P.I.B. HESBUD

Bechcice – Kolonia 8

95-083 Lutomiersk

228.221,34

do 30-09-2020r.

przy czym do 27-08-2020r. zakończone zostaną roboty przy wejściach do szkoły oraz na patio

60 miesięcy

zgodne z zapytaniem ofertowym

W związku z tym, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, postanowiono unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 ====================================================================

Lutomiersk, dnia 15-07-2020 r.

  

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lutomiersk (Zamawiający) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.

„WYKONANIE REMONTU ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU ORAZ OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą

Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

 

 1. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) ze względu na art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku oraz opaski z kostki brukowej. Zakres robót obejmuje w szczególności: docieplenie ścian pozostałych do docieplenia, naprawa uszkodzonych części gzymsów, wymiana pękniętego styropianu, malowanie części elewacji farbą silikonową, wymiana części rynien i rur spustowych, wykonanie opaski przy ścianach budynku, naprawa murku przy wejściu do kotłowni.

            (Zadanie znajduje się w budżecie Gminy Lutomiersk pn. „Wykonanie remontu elewacji Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku oraz opaski z kostki brukowej”)

 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazany jest w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, tj. w opisie zamierzenia budowlanego (część opisowa, rysunkowa i kosztorysowa/przedmiarowa).
 2. Zakres prac towarzyszących obejmuje:
 3. a) wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż., z uwzględnieniem obecności dzieci,
 4. b) zabezpieczenie okien, drzwi, cokołów, kostki brukowej i innych elementów mogących ulec zabrudzeniu i uszkodzeniu podczas prowadzonych przez Wykonawcę prac (tekturą, folią, taśmą zabezpieczającą),
 5. c) wykonanie napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót,
 6. d) wyposażenie placu budowy w zaplecze sanitarne, socjalne i techniczne (Zamawiający informuje, iż nie będzie możliwości korzystania z toalet i pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szkoły),
 7. e) po zakończeniu prac uprzątnięcie placu robót oraz doprowadzenie budynków i otoczenia do należytego stanu i porządku.
 8. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać pod ścisłym nadzorem zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz wytycznymi autorów przyjętego do realizacji systemu. Przyjęto w opisie do zamierzenia budowlanego wykonanie robót elewacyjnych z rusztowań fasadowych.

Dopuszcza się także stosowanie każdego rodzaju rusztowań ustawionych wzdłuż ściany, pod warunkiem stosowania urządzeń posiadających aktualne atesty oraz aprobaty.

Podczas wykonywania robót budowlanych na terenie budowy zawsze musi być obecna osoba odpowiedzialna za nadzór i kierowanie pracownikami (kierownik budowy, kierownik robót, właściciel firmy Wykonawcy).

Po zakończeniu prac teren należy uprzątnąć, a uszkodzoną zieleń (trawniki) rekultywować.

 1. Wykonawca do realizacji zamówienia użyje materiałów fabrycznie nowych, w najwyższym standardzie (gatunek I) odpowiadających co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadających certyfikat zgodności i oznakowanie „CE" lub „B".

            Właściwe dokumenty materiałowe Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu w komplecie po wykonaniu zamówienia oraz przed wbudowaniem do akceptacji inspektorowi nadzoru.

 1. Dowiezienie i rozładunek materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do miejsca objętego zamówieniem odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w czasie transportu, rozładunku a także w czasie wykonywanych prac. Odpowiedzialność taką ponosi w całości Wykonawca zamówienia.
 2. Po wykonaniu robót Wykonawca pozostawi teren objęty zamówieniem w czystości i należytym porządku. Wszelkie odpady stanowią własność Wykonawcy i zostaną usunięte poza teren robót na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Również w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dbać o porządek na placu budowy i wokół niego w ramach wykonywanych prac.
 3. Roboty (w części terminu realizacji) będą wykonywane w czynnej placówce oświatowej. W związku z tym Zamawiający zwraca szczególną uwagę na względy bezpieczeństwa, zabezpieczenie terenu robót, sprzętu, rusztowań, możliwości wejścia na nie, itp. Harmonogram prac, zabezpieczenia, oznakowania, przejścia prowizoryczne należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru) oraz Dyrektorem placówki. Prowadzenie prac należy przewidzieć tak, aby zminimalizować trudności w funkcjonowaniu placówki. Stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (szczególnie dzieci).
 4. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakość materiałów oraz metody organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na terenie robót powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac a także za ewentualne szkody poniesione w związku z prowadzonymi pracami przez pracowników Wykonawcy i osoby trzecie.
 5. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały.
 6. Dodatkowe informacje:

- Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i prądu. Koszty zużycia wody i prądu oraz koszty związane z zainstalowaniem właściwych urządzeń pomiarowych ponosi Wykonawca

- Zaleca się, aby Wykonawcy w celu sprawdzenia terenowych - faktycznych uwarunkowań mających wpływ na rzetelną kalkulację ceny, przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem. . Wizji dokonuje Wykonawca na swój koszt bez konieczności uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 2. Roboty będą prowadzone od dnia przekazania terenu budowy do dn. 30-09-2020r.
 3. Roboty należy przewidzieć tak, aby po rozpoczęciu roku szkolnego nie kolidowały z funkcjonowaniem szkoły (do 27-08-2020r. należy zakończyć roboty przy wejściach do szkoły oraz na patio).
 4. Teren budowy zostanie przekazany w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany czasu realizacji przedmiotu umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. dysponują pracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji usługi,
 2. posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót jak w niniejszym zamówieniu, tzn. udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali (prawidłowo wykonali i ukończyli) minimum 2 roboty polegające na wykonaniu docieplenia metodą „lekką mokrą” budynku jak w niniejszym zamówieniu, przy czym wartość każdej z tych robót była nie mniejsza niż 100tys. zł. (brutto) – potwierdzone referencjami od poprzednich zamawiających.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, a w przypadku złożenia jej w formie elektronicznej - następnie zeskanowana w rozdzielczości umożliwiającej jej odczytanie i wydruk. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny i podpisany.
 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.
 6. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.
 7. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

 

VII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 4. Dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie i ukończenie robót jak w niniejszym zamówieniu – od poprzednich zamawiających (patrz pkt V. 2).

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk przy Pl. Jana Pawła II 11 albo w formie elektronicznej na adres email ug@lutomiersk.pl nie później niż do dnia 21-07-2020r. do godziny 10:00.
 2. Ofertę należy oznaczyć opisem:

„Oferta na WYKONANIE REMONTU ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W LUTOMIERSKU ORAZ OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ.”

 1. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info
 3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.

 

 1. Kryterium wyboru oferty
 2. Kryterium wyboru oferty jest cena.
 3. Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.
 4. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny w następujących przypadkach:
 • Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
 • Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje,
 • Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.
 1. Dodatkowo Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu zaproponowanej rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia - jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności, gdy jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
 3. Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
 4. Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia określa załącznik do niniejszego zapytania.
 5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.
 6. Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

 1. Dodatkowe informacje
 2. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności,
 4. Wykonawca składając ofertę akceptuje warunki umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia na warunkach zgodnych ze wzorem umowy stanowiącym załącznik zapytania ofertowego.
 5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 7. W przypadku wpłynięcia jednej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Wykonawcami w celu doprecyzowania ofert.
 9. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Osoba do kontaktu:

Rafał Bujnowicz

Kierownik Referatu Rozowoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Urząd Gminy Lutomiersk

tel. 43 677-50-11 w. 118

mail: ug@lutomiersk.pl

 1. Ze względu na epidemię COVID-19 Wykonawca musi przewidzieć na własny koszt zabezpieczenie w środki ochrony osobistej podczas realizacji umowy (odzież, maseczki. Za właściwe zabezpieczenie pracowników odpowiada Wykonawca

 

…………………………….