Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

 • Kontakt

  Urząd Gminy Lutomiersk
  Pl .Jana Pawła II nr 11
  95-083 Lutomiersk


  tel: (43) 677 50 11
  fax: (43) 677 50 94
  email: ug@lutomiersk.pl *

  * Uwaga!!! Ze względu na filtry antyspamowe przyjmowane są tylko wiadomości z poprawnie wypełnionym adresem e-mail Urzędu Gminy jako odbiorcy (pole To:  w nagłówku wiadomości).

  URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE DO ODWOŁANIA W GODZINACH:


  Poniedziałek - 7:30 - 16:30
  Wtorek -  7:30 - 15:30
  Środa  -  7:30 - 15:30
  Czwartek- 7:30 - 15:30
  Piątek - 7:30 - 14:30
   

  Epuap URZĄDU GMINY LUTOMIERSK (24i1qj4la4)

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewidencyjnych: 282/1, 279, 270, 276, 273/2 i 273/3 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk”

Lutomiersk, 17.07.2020 r.

 

Ogłoszenie o dokonanej ocenie ofert i wyborze Wykonawcy zadania

            W dniu 16.07.2020 r. dokonano otwarcia i oceny złożonych ofert dla zapytania ofertowego na usługę wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewidencyjnych: 282/1, 279, 270, 276, 273/2 i 273/3 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk”

 

            W w/w postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

 1. P.H.U. HYDRO-MAT Przemysław Misiak, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Narutowicza 1 - zaoferowana łączna cena brutto 142.680,00 zł ( w tym Vat 23%).

 

 1. WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice - zaoferowana łączna cena brutto 99.975,16 zł ( w tym Vat 23%).

 

 

Dokonano wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę wykonania zadania: Oferta Nr 2 - złożona przez: WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22,
99-220 Wartkowice -  za cenę brutto 99.975,16 zł ( w tym Vat 23%),

Do dnia 30 lipca 2020 r. planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą.

 

 

 

 

 

Lutomiersk, dnia 07-07-2020 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę wykonania robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.

„Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewidencyjnych: 282/1, 279, 270, 276, 273/2 i 273/3 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk”

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Lutomiersk zwana dalej „Zamawiającym”, z siedzibą

Urząd Gminy Lutomiersk

Pl. Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

telefon: (43) 6775011

strona: www.lutomiersk.info

email: ug@lutomiersk.pl

NIP 731-19-18-005

REGON 730934660

II. Tryb zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) ze względu na art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania  robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewidencyjnych  282/1, 279, 270, 276, 273/2 i 273/3 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk”.

2. Wykonywane roboty budowlano-instalacyjne wymagają nadzoru Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej dla w/w zadania.

3 Wykonawca będzie wykonywał roboty, których zakres wskazany został w dokumentacji projektowej.

4. Zamawiający udostępnia dokumentację projektową w załącznikach.

5. Okres realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.11.2020 r. Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy po uzyskaniu decyzji/pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi na prowadzenia robót ziemnych w ramach przedmiotowego zamówienia.

6. Obowiązki Wykonawcy:

-  wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami  wskazanymi w ustawie Prawo budowlane,

-  bieżąca inwentaryzacja geodezyjna obiektów i wykonanych  robót ulegających zakryciu,

-  przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji niezbędnej  przy odbiorze końcowym
   (dokumenty materiałów, protokoły prób i sprawdzeń) do odbioru końcowego Zamawiającego,

 - sporządzenie i przedstawienie dokumentacji niezbędnej do czynności odbiorowych wykonywanych
    przez uprawnione organy – straż, sanepid, PINB,

-  udział Kierownika budowy w ew. kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy w celu

   wydania decyzji na użytkowanie wybudowanego obiektu,

- udział w ew. kontrolach budowy prowadzonych przez uprawnione organy (kontrole budowy na
  polecenie Zamawiającego),

- przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zgodność z normami
 (atesty higieniczne, deklaracje zgodności) stosowanych materiałów - przed ich wbudowaniem,

- bieżące konsultacje z Zamawiającym dotyczące wykonania i etapów robót, wyjaśnianie spraw związanych z procesem budowlanym.

7. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w umowie.

8. Dokumentacje projektowe, przedmiary robót oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostępne są w załącznikach nr 3 i 4.

9. Zakres obowiązków leżących po stronie Wykonawcy zawarty został w istotnych postanowieniach umownych (wzór umowy), stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

10. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia Kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

1.      Zgodnie z zapisem pkt III.5. roboty budowlane należy wykonać w terminie: od dnia 15.08.2020 r. – do dnia 30.10.2020 r.

2.      Zamawiający zastrzega możliwość zmiany czasu realizacji przedmiotu umowy. Okres realizacji umowy będzie uzgadniany z osobą prowadzącą nadzór konserwatorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę.

V. Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem a następnie powinna być zeskanowana w rozdzielczości umożliwiającej jej odczytanie i wydruk. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4.      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

5.      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

6.      W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

7.      Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

8.      Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

9.      Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

10.  Wszystkie załączniki do niniejszej dokumentacji stanowią jej integralną część.

11.  W ofercie należy umieścić zapis:

„Oferta na budowę sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewidencyjnych: 282/1, 279, 270, 276, 273/2 i 273/3 w miejscowości Kazimierz, obręb 13, gm. Lutomiersk”.

 

VI. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.      Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2.      Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.      Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1.      Ofertę należy złożyć:

·         pocztą elektroniczną na adres email ug@lutomiersk.pl

albo:

·         w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk

- nie później niż do dnia 2020-07-15

2. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający ogłosi wybór oferty na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk: www.lutomiersk.info

 

VIII. Kryterium wyboru oferty

1.      Kryterium wyboru oferty jest cena.

2.      Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.

3.      Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców przed przeprowadzeniem ich oceny i przyznaniem punktów w następujących przypadkach:

-        Wykonawca złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego,

-        Wykonawca złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym,

-        Wykonawca przedstawi nieprawdziwe informacje,

-        Wykonawca złoży ofertę, która nie została podpisana przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy przy składaniu oferty.

4.      Dodatkowo Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę z powodu zaproponowanej rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczególności, gdy jest niższa o 30% od wartości średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub gdy cena jest o 30% niższa od wyceny zadania dokonanej przez Zamawiającego, wtedy Zamawiający ma prawo sprawdzić czynniki cenotwórcze oraz okoliczności wpływające na zaoferowaną cenę.

5.      Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

6.      Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich treści oraz może poprawiać w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie, zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

7.      Z Wykonawcą, który zaoferował najniższą cenę zostanie zawarta umowa, której istotne postanowienia określa załącznik do niniejszego zapytania.

8.      Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej w trakcie trwania umowy.

9.      Cena musi być podana liczbowo i słownie. W cenie muszą być uwzględnione wszystkie zobowiązania i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 

IX. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.      Wykonawca musi dysponować osobami, w zakresie sieci, instalacji wodociągowych.

2.      Zamawiający wymaga, aby Kierownik budowy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 nadzór lub kierowanie robotami związanymi z budową sieci wodociągowej.

 

X. Dodatkowe informacje

1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Ze względu na epidemię COVID-19 Wykonawca musi przewidzieć na własny koszt zabezpieczenie w środki ochrony osobistej podczas realizacji umowy (odzież, maseczki, rękawiczki, płyny do odkażania, itp.). Zamawiający informuje, iż w przypadku przedmiotowego zamówienia w zakresie niektórych czynności będzie wymagane osobiste stawiennictwo w miejscu robót budowlanych. Za właściwe zabezpieczenie swojej osoby Wykonawca odpowiada samodzielnie.

 

4. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Andrzej Kmieć

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

Urząd Gminy Lutomiersk

43 6775011 w. 134

akmiec@lutomiersk.pl