„REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 120023E (SŁOWAK) – GR. GM. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI – STANISŁAWÓW NOWY – ZDZIECHÓW NOWY – KAZIMIERZ, GM. LUTOMIERSK”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2019

Lutomiersk, dnia 15-10-2019r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 120023E (SŁOWAK) – GR. GM. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI – STANISŁAWÓW NOWY – ZDZIECHÓW NOWY – KAZIMIERZ, GM. LUTOMIERSK” (RRGiZP.271.18.2019).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

COLAS Polska sp. z o.o.

  1. Nowa 49

62-070 Polędzie

(oferta na 2.)

 

Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

KRAL SP. Z O.O.

UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34

90-643 ŁÓDŹ

878.712,48

60 miesięcy

52,32

40,00

92,32

2

COLAS Polska sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Polędzie

766.179,19

j/w

60,00

40,00

100,00

3

WŁODAN

ANDRZEJ WŁODARCZYK SP. J.

PORSZEWICE 31

95-200 PABIANICE

841.859,37

j/w

54,61

40,00

94,61

4

JOLANTA PIOTROWSKA

Żagliny 33

98-160 Sędziejowice

827.087,67

j/w

55,58

40,00

95,58

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w dn. 22-10-2019r.