INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2019

Lutomiersk, 07-02-2019r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.1.2019).

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (dalej uPzp) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

  1. Wysokość środków na sfinansowanie zamówienia – 200.000,00zł. brutto.
  2. Wykaz złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Termin wykonania

Warunki płatności

1

P.H.U. „CAREX”

Grzegorz Domagała

Brzeziny, ul. Chęcińska 353

26-026 Morawica

225.090,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

2

„TRANSMAX” s.c.

Ż. Mosioł, P.Bębenek

ul. Górna 47

26-680 Wierzbica

210.330,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

3

MADURA

Gierasińska Anna

Kowala-Kolonia 12B

26-624 Kowala

249.090,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

4

Kruszywosort PPHU Wiktor Siadaczka

ul. Marglowa 83

26-600 Radom

243.540,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

5

P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie

Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

198.510,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

6

ADAMS-TRANS

Przemysław Adamczyk

Maków, ul. Sporna 8

26-640 Skaryszew

234.330,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

7

P.H.U. „PRZEMTRANS”

Przemysław Wcisły

Marzenin, ul. Cicha 3

98-160 Sędziejowice

214.020,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

8

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50

25-650 Kielce

206.640,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

9

PHU „SYLMAR” s.c.

Sylwester Paturaj

Marcin Małgorzaciak

Wodzin Majoracki

ul. Wodzińska 109

95-080 Tuszyn

208.500,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

10

OL-BUD Olga Pilśniak

Zachodnia 4

98-330 Pajęczno

216.603,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

11

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Beata Pająk

Biała 49

98-332 Rząśnia

227.670,00

28-06-2019

zgodne z określonymi w siwz

 

  1. Zamawiający informuje, że wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do SIWZ.